Internet Archive BookReader

Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Patay na si Don Juan [microform] : sampo nang caniyang capatid na si D. Pedro sa cahariang Ungria at ang princesang si Doña Maria na anac nang Haring Gonzalo sa Reinong Alejandria